თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70

მისია

01 ივლისი 2019
მისია
მისია

ხარისხიანი, ინოვაციური, ხარჯთეფექტური და სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება, მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება და დასაქმების მაქსიმალური უზრუნველყოფა

 სამუშაო პრინციპები

• პროფესიონალი კადრების მომზადება;

• სწავლების, სწავლის ხარისხის მუდმივი გაუმჯობესება;

• ეროვნულ, რეგიონალურ და საერთაშორისო დონეზე კოლეჯის როლის ზრდა;

• ინდივიდუალური მიდგომა ყოველი სტუდენტისადმი;

• სწავლის პროცესში განსაკუთრებული აქცენტი სასწავლო პრაქტიკაზე ;

• ინოვაცია, ლიდერობა, ადვოკატირება;

• კომფორტული სასწავლო გარემო;

• მოტივირებული პედაგოგი;

• ორგანიზაციული კულტურა;

 მიზნები

• საქართველოში კონკურენტუნარიანი, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ექთნების მომზადება

• კარიერული ზრდის ხელშეწყობა და დამსაქმებლების მოთხოვნების მაქსიმალური გათვალისწინება

• ლიდერის თვისებების განვითარება სტუდენტებში

• პერსონალის პედაგოგიური დახელოვნება

• ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ სწავლების ხარისხის შეფასების კრიტერიუმების მუდმივი სრულყოფა

• კოლეჯის ცხოვრებაში სტუდენტების უშუალო ჩართვისა და მათი აქტიურ მონაწილეობაში ხელშეწყობა

• სწავლების ინოვაციური მეთოდების აპრობირება და სასწავლო პროცესში მათი დანერგვა

 
ამოცანები

• პედაგოგიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით სათანადო პროგრამებში მათი მონაწილეობის ხელშეწყობა.

• სამედიცინო სასწავლო ინფორმაციის ელექტრონული ბაზებისა და წიგნადი ფონდის მუდმივი შევსება–განახლება.

• ვებ-გვერდზე სასწავლო პროგრამის მოდულების აღწერილობების, სასწავლო განრიგის, სხვა, მოდულის დაწყებისა და დამთავრების, ჩათვლების, გამოცდების, აღდგენებისა და გადაბარებების თარიღების, აგრეთვე ცალკეული სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის მარეგულირებელი დოკუმენტების კრებული და სხვ. განთავსება

• პროფესიულ ასოციაციებთან თანამშრომლობა როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე